Huiskeuring

Huiskeuringen zijn beoordelingen van individuele schapen bij de schapenhouder thuis of op het terrein waar de schapenhouder zijn/haar schapen huisvest. Deze huiskeuringen worden uitgevoerd door keurmeesters van de NFDH die deskundig zijn in het beoordelen van Drentse Heideschapen en Schoonebeekers op hun exterieur, kenmerken en raseigenschappen.

Per schaap wordt bekeken of het aan die eisen voldoet die volgens de beide rasstandaarden behoren bij de rassen Drents Heideschaap en Schoonebeeker. Indien er sprake is van exterieurkenmerken die als onvoldoende beschouwd worden zal het individuele dier afgekeurd worden en derhalve niet in aanmerking komen voor de status "goedgekeurd Drents Heideschaap" respectievelijk "goedgekeurde Schoonebeeker". Voorbeelden voor afkeuring zijn bijvoorbeeld een onjuiste kopvorm, een doorgezakte rug, zwak beenwerk of een krulvacht. Van dergelijke exterieurkenmerken zijn er tientallen die gezamenlijk door de keurmeester gewogen worden. Naast puur alleen het uiterlijk wordt door de keurmeesters ook gekeken naar kenmerken als gebitsafwijkingen, raszuiverheid, erfelijke gebreken en gezond ontwikkelde geslachtsorganen. Ook worden raseigenschappen onder de loep genomen worden, het dier moet bijvoorbeeld gezond zijn van lijf en leden, duurzaamheid uitstralen en een werkbaar karakter hebben.

Ooien worden alleen in hun totaliteit beoordeeld. Dit in tegenstelling tot rammen, die op de verschillende hoofdonderdelen beoordeeld worden en hiervoor punten toegewezen krijgen. Zie hiervoor het kopje "keuringsregistratie".

Er is veel onderling verschil tussen fokkers in het percentage dieren dat jaarlijks goed- of afgekeurd wordt. Door de jaren heen wordt ongeveer één derde van alle ter keuring aangeboden dieren afgekeurd. Bij sommige fokkers kan dat wel oplopen tot bijna 100% terwijl bij andere fokkers vrijwel alles goedgekeurd wordt. Het fokbeleid is daarbij zeer bepalend voor het resultaat, uiteraard leid het gebruik van uitsluitend goedgekeurde fokrammen en fokooien die qua exterieur goed bij elkaar passen (het opheffen van elkaar's zwakke onderdelen) doorgaans tot betere keuringsresultaten. Maar ook de omstandigheden tijdens de opfok, het voedselaanbod en de verzorging zijn van grote invloed op de uiteindelijke uiterlijke verschijning van een jong volwassen Drents Heideschaap of Schoonebeeker.

Indien na keuring het predikaat "goedkeuring" verleent wordt zal de eigenaar een afstammingsbewijs van het betreffende schaap toegezonden krijgen van de Stamboekadministratie. Verdere informatie omtrent het afstammingsbewijs is te vinden onder het kopje "keuringsregistratie".

Planning

Voor individuele keuring komen in aanmerking alle ongekeurde schapen van 1 jaar en ouder. Ieder lid die ongekeurde schapen van tenminste 1 jaar in haar bezit heeft kan automatisch de jaarlijkse huiskeuring tegemoet zien. De meeste keuringen vinden plaats in de zomermaanden. De huiskeuringen worden door de voorzitter van de keuringscommissie verdeeld en een willekeurig aangewezen keurmeester zal een afspraak met de betrokkene maken om de huiskeuring te plannen. Huiskeuringen in Drente en haar directe omgeving vinden in principe in een van tevoren vastgelegd weekend in juli plaats. De keurmeester zal in ieder geval bij grotere aantallen te keuren schapen worden vergezeld door een 2e keurmeester en/of een aspirant-keurmeester. De aangeboden dieren dienen tenminste 1 jaar oud te zijn, in een goede conditie te verkeren en voorzien te zijn van de geldende I&R registratie, meestal door middel van oormerken. Het is mogelijk om in voorgaande jaren afgekeurde schapen opnieuw ter keuring aan te bieden indien de schapenhouder meent dat goedkeuring alsnog mogelijk zou moeten zijn.

Voorwaarden

Schapen die gekeurd moeten worden dienen voor aankomst van de keurmeester opgehokt te zijn. Veelal belt de keurmeester even van tevoren om aan te geven dat ze onderweg zijn zodra de voorgaande huiskeuring voltooid is indien geen richttijdstip was aangegeven. Dan heeft de schapenhouder per omgaande de gelegenheid alle dieren op te hokken indien dat nog niet gedaan is. Alle dieren moeten individueel beoordeeld kunnen worden door ze uit de groep te halen en in een aparte ruimte of afdeling te plaatsen. Er moet voldoende mankracht aanwezig zijn om deze handeling uit te voeren, de keurmeester is alleen belast met de beoordeling en zal niet beschikbaar zijn voor het vangen van schapen. Het te beoordelen dier moet op een harde ondergrond staan zonder strooisel zodat ook het beenwerk optimaal beoordeeld kan worden. Uiteraard moet de ruimte voldoende verlicht zijn.

De keurmeester geeft reeds ter keuring aan of een dier goed- of afgekeurd is, en zal dit bij afkeuring motiveren. Ook kan de schapenhouder advies inwinnen over selectie binnen de groep van lammeren of over het inzetten van een fokram. Qua financiën hoeft er niets afgedragen te worden aan de keurmeester, de uit de keuring voortvloeiende kosten worden door de penningmeester van de NFDH bij het betreffende lid in rekening gebracht.

Verdere en gespecificeerde informatie over huiskeuringen zoals de tarieven is elders op deze website te vinden.

Additional information